Tyto webové stránky využívají pouze nutné, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích tyto soubory nepodléhají souhlasu a nelze je zakázat.  
Beru na vědomí
PREVENTA technická bezpečnost práce a požární ochrana
 

Informace

10.2.2013

DOPORUČENÍ SLUŽBY

TPB spol. s r.o.
ložiska, těsnění, gufera, pohonné systémy

Doporučujeme vám velmi solidní firmu, která nabízí zajímavé služby, orientované na pomoc při poruchách strojů/strojních zařízení. Společnost poskytuje nepřetržitou non-stop službu tzv. telefonní „horkou linku“. Za tím účelem je udržován velkosklad s objemem zásob v hodnotě zhruba 10 milionů Kč, který je on-line k dispozici odběratelům, se zhruba 75% veškerého běžného sortimentu. Kdo zná z praxe „průšvih“, když se třeba v noci rozsype ložisko nebo zlomí hřídel a stroj MUSÍ být ráno v provozu, aby nevznikly ztráty ve výrobě, pak ví, že taková pomoc je k nezaplacení. Podrobnosti včetně kontaktu viz odkaz níže.

 
10.2.2011

NĚKOLIK SLOV O AUTOROVI TĚCHTO STRÁNEK

 
13.10.2009

SEZNAM prováděcích nař. vlády k zák., č. 22/1997 Sb.

Staženo z webu ÚNMZ

 
7.6.2009

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE - PROJEKT

Povinnosti zaměstnavatele - sestavený projekt - naleznete v placené části této webové stránky. Projekt popisuje komplexně přístup k plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

 
4.6.2009

BULLETIN 6/2009

V tomto čísle bulletinu čtenář nalezne stanovené povinnosti z přílohy naří. vl. č. 101/2005 Sb. upravené do hesel s přehledným rejstříkem.
Pokud by měl někdo zájem o tento text ve WORD, rádi mu ho pošleme.

 
9.5.2009

BULLETIN 5/2009

Tento článek přináší zajímavý judikát o právních aspektech nevyzvednutí poštovní zásilky.

 
15.4.2009

BULLETIN 4/2009

Toto číslo přináší informaci o doplnění vozidel o zařízení pro nepřímé vidění - úhlová zpětná zrcadla podle Směrnice 2003/97 ES.

 
17.3.2009

BULLETIN 3/2009

V tomto čísle naleznete výběr ustanovení nového trestního zákoníku ve vztahu k neplnění povinností na úseku BOZP, PO a ŽP.

 
7.2.2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Zákonem č. 371/2008 Sb. byla zrušena, mimo jiné, vyhláška č. 231/2004 Sb., která stanovovala náplň bezpečnostního listu. Nyní se postupuje podle přímo použitelného předpisu: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
Podmínkou je, že se jedná o látky podle § 2 odst. 2 zák. č. 356/2003 Sb. ve znění zákona č. 371/2008 Sb.

 
6.2.2009

Plán BOZP podle paragrafu 15 zák. č. 309/2006 Sb.

Tento příspěvek přináší odpověď na otázku k problematice zpracování plánu BOZP ve smyslu § 15 zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Protože dikce paragrafu 15 odst. 2 zákona není zcela jasná, požádal jsem o výklad MPSV ČR.

 
1.2.2009

BULLETIN 2/2009

Článek přináší velmi zajímavý rozsudek Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně, ke stavebně právnímu institutu – požárně nebezpečnému prostoru, který v daném případě měl být součástí věcného břemene.

 
23.1.2009

Věstníky ÚNMZ

Pod tímto odlkazem naleznete Věstníky Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví

 
23.1.2009

BULLETIN 1/2009

Článek vysvětluje na příkladu, jak a kdy zajišťovat preventivní požární hlídku - rozdíl při určení hlídky např. v objektu více než sedmipodlažním a v objektu jednopodlažním, např. velkém obchodě.

 
21.1.2009

BULLETIN 1/2008

 
 
Břetislav Kroupa PREVENTA, Havlíčkova 1139, P.O.BOX 21, 293 02 Mladá Boleslav 2, tel./fax: 326 324 035, e-mail: info@preventamb.cz