Tyto webové stránky využívají pouze nutné, krátkodobé cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích tyto soubory nepodléhají souhlasu a nelze je zakázat.  
Beru na vědomí
PREVENTA technická bezpečnost práce a požární ochrana
 

Poradenská a konzultační činnost

Vázaná živnost povolená OÚ v Mladé Boleslavi:
BOZP - č.j. ŽL OkŽÚ 1/2001/00220; PO - č.j. ŽL OkŽÚ 1/96/02624

Rozdělení na dvě základní části:

  1. konzultace u začínajících organizací (firem)
  2. konzultace u organizací (firem), které svou podnikatelskou činnost již provádí.

V případě prvním, u začínajících firem, doporučujeme vypracování projektu, do kterého budou zahrnuty

  • všechny povinnosti, které musí podnikatel - zaměstnavatel provést na sám začátek svého podnikání
  • všechny povinnosti periodicky se opakující

Ve druhém případě je samozřejmě na klientovi na co se zeptá nebo s jakým problémem bude chtít pomoci. Rovněž v tomto případě je možné provést komplexní audit, který ukáže slabiny v prevenci rizik.

Naše poradenská a konzultační činnost zahrnuje oblasti:

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

služby spojené se zabezpečením úkolů vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, předpisů stanovujících pracovní podmínky a základní požadavky na pracovní prostředí a ochranu zdraví při práci, zejména činnosti spojené s prevencí rizik, včetně navrhování opatření na minimalizaci a odstraňování rizik u jejich zdrojů, podávání odborných stanovisek k bezpečnostně technické úrovni strojů a technických zařízení při výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a údržbě. Činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v daném objektu. Provádění školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ověřování znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poradenská a organizační činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomoc při šetření pracovních úrazů

- požární ochrana

technicko-organizační činnosti, kterými jsou zajišťovány některé povinnosti právnických sob a podnikajících fyzických osob stanovené podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), například zpracování některé dokumentace požární ochrany, provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně, stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola dodržování předpisů o požární ochraně

 
Břetislav Kroupa PREVENTA, Havlíčkova 1139, P.O.BOX 21, 293 02 Mladá Boleslav 2, tel./fax: 326 324 035, e-mail: info@preventamb.cz