PREVENTA technická bezpečnost práce a požární ochrana
 

Doplňování smluv, revize a úprava smluv v oblasti BOZP a PO

ZPr = zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO = požární ochrana
ZoPO = zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

PŮSOBENÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A KOORDINACE BOZP PŘI POUŽITÍ ZAMĚSTNANCŮ

V případě, že jeden podnikatelský subjekt použije druhý, na základě dohody nebo smlouvy, musí ve vzájemné spolupráci zajistit bezpečnost práce a požární ochranu v daném prostoru, který je vymezen pro předmět plnění dohody nebo smlouvy, pokud v tomto prostoru budou plnit úkoly jejich zaměstnanci. Tedy bude se jednat o plnění úkolů zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti. Právní vztah zaměstnavatelů je naznačen v následujícím schéma:

Pokud ve vymezeném prostoru budou zaměstnanci jen jednoho subjektu, například 1. strana předá prostor pro plnění smlouvy o dílo 2. smluvní straně, odpadá koordinace ve smyslu zákoníku práce.

Pokud se prostor předá, a zaměstnanci např. musí procházet po komunikaci druhé smluvní strany, opět musí být zajištění bezpečnosti koordinováno. Například tím, že seznámíme druhou stranu s místním dopravním řádem, popřípadě s nebezpečím požáru (např. cesta vede okolo úložiště hořlavých kapalin).

VŽDY VŠAK PŮJDE O PŮSOBENÍ PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU, KTERÝ NENÍ VLASTNÍKEM DANÉHO PROSTORU, ALE V TOMTO PROSTORU*) VYTVOŘÍ NEBO PŘEVEZME PRO NĚJ NOVÉ PRACOVIŠTĚ

I VE ZCELA PŘEDANÉM SAMOSTATNÉM PROSTORU (NAPŘ. CELÝ OBJEKT/BUDOVA), MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA PRAVIDELNÁ KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY, KTERÁ BY NEMĚLA BÝT VE SMLOUVĚ OPOMENUTA.


*) Nebytový prostor ve všech možných formách - např. celý objekt, část objektu, volné prostranství, podlaží atd.

V návaznosti na ustanovení § 101 odst. 3 ZPr o vzájemné spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a § 2 odst. 2 ZoPO je nutné se minimálně zamyslet nad tím, kde dochází ke kontaktu zaměstnanců obou zaměstnavatelů (například u nájmu nebytových prostor), popřípadě, kdo ze smluvních stran provádí činnost se zvýšeným požárním nebezpečím.


Uvedené schéma je pro příklad vybráno z publikace :
"Vztahy smluvních stran v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany." Podtitul: Koordinace a prevence rizik při podnikání ve smluvních vztazích. Břetislav Kroupa, ASPI Publishing, Praha 2001.

V rámci této prováděné služby nabízíme

- v požární ochraně - například

vypracování smlouvy ve smyslu § 2 odst. 2 ZoPO. Dnem 1. 1. 2001 nabyla účinnosti novela zákona o požární ochraně - zák. č. 237/2000 Sb. Mimo jiné tento zákon doznal změny v ustanovení § 2 odst.2. Toto ustanovení zcela konkrétně definuje odpovědnost majitelů objektů:

"Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany".

Mnoho podnikatelů tuto podstatnou možnost, danou zákonem, opomíjí. Tím, že je dána odpovědnost vlastníkovi nebytových prostor, nabývá upravení podmínek zajišťování úkolů požární ochrany ve smlouvě na větším významu. Doplněním smlouvy o nájmu věci, popř. nájmu nebytových prostor si vlastník prostor i jejich nájemce zajišťují jasná pravidla pro užívání objektu.

- v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Ve smyslu § 101 odst. 3 zpracování dodatku ke smlouvě o dílo nebo kompletní smlouvu o dílo, která zahrnuje i potřebnou písemnou informaci a spolupráci, včetně dohody, který z podnikatelů spolupráci bude zajišťovat.

§ 101 odst. 3 ZPr:

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni

  • vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a
  • spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti
  • na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění

***

Při vzájemném obchodním vztahu mezi podnikateli nejde nikdy o přenášení odpovědnosti ze zaměstnavatele na zaměstnavatele za zaměstnance toho druhého.

Mají ale oboustrannou povinnost pečovat o bezpečnost práce u všech osob, které se zdržují s jejich vědomím na jejich pracovištích, a rovněž tak oboustranně zabezpečit koordinaci bezpečnosti práce ve smyslu § 101 odst. 3 ZPr, pokud plní úkoly na jednom pracovišti zaměstnanci několika zaměstnavatelů (nejméně dvou).

Koordinací je dán předpoklad neopomenutí zabezpečení bezpečnosti práce při podnikání v širokém významu těchto slov, ať už se jedná o smlouvu o dílo, nájem nebytových prostor, poskytování služeb jakéhokoliv rozsahu či druhu, nebo jiný smluvní vztah podle obchodního nebo občanského zákoníku.

Pracoviště neznamená jen úzce vymezený prostor například dílny nebo výrobní haly, ale každý prostor, kde bude prováděna činnost zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů

Doba trvání zabezpečení koordinace je podmíněna dobou trvání smluvního vztahu:
 
Krátkodobě, do doby než skončí plnění předmětu díla
 
Dlouhodobě, při uzavření smlouvy o dílo například na dobu neurčitou. Obdobně tak i v případě nájmu nebytových prostor, nebo při poskytování služeb.

Informace - smluvní strany, před zahájením činnosti v předmětu nájmu nebo před plněním předmětu díla, musí předem rozhodnout v jakém rozsahu poskytnou informaci o rizicích druhé straně - druhému zaměstnavateli.
 
Rozsah poskytnuté písemné informace a spolupráce musí odpovídat rozsahu působení rizik, s ohledem na vymezení té části prostoru, která bude pracovištěm pro obě strany.
 
Způsob poskytnutí písemné informace se může lišit. Například pomocí stavebního deníku nebo přílohou ke smlouvě.

Podnikatel - zaměstnavatel by již při tvorbě podnikatelského záměru měl vyhodnocovat a porovnávat zamýšlené činnosti s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce. Provázaností informací záměr - bezpečnost, podnikání - prevence rizik, pak může bezpečně plnit strategické cíle svého podnikání.


Uvedený text je použit z publikace :
"Vztahy smluvních stran v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany." Podtitul: Koordinace a prevence rizik při podnikání ve smluvních vztazích. Břetislav Kroupa, ASPI Publishing, Praha 2001. Text je upravený podle dikce nového ZPr.

***

PRÁCE PROVÁDĚNÉ DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM

Právní vztahy obecně

Pokud se bude jednat o výkon práce dodavatelským způsobem, bude se jednat většinou o smluvní vztah na základě smlouvy o dílo. Spolu s kupní smlouvou představuje smlouva o dílo nejčastější smluvní typ uzavíraný v podnikatelské praxi.

  • Smlouva o dílo podle § 631 - § 656 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (obč.z.),
  • smlouva o dílo podle § 536 - § 565 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (obch.z.).

Uvedené zákony jsou pro podnikatele nezbytným základem pro orientaci v obchodním právu. Vztah obchodního zákoníku a občanského zákoníku je možné charakterizovat jako vztah zákona zvláštního a zákona obecného. V občanském zákoníku je upraveno vše co se týká účastníků právních vztahů, například vlastnictví, způsoby jeho nabývání, tzv. věcná práva, právní úkony a předpoklady jejich platnosti a další majetkové vztahy. Přitom je jedno, zda se jedná o fyzické osoby, právnické osoby nebo o stát. Mimo to je v obč. z. upraveno také vše, co se týká občanskoprávních vztahů, například dědění nebo odpovědnost za škodu.

Vztahy, které jsou typické právě pro sféru podnikání a obchodu, upravuje zákoník obchodní.

Smlouva o dílo je relativním obchodem, to znamená, že podmínky smluvních stran se budou řídit obch.z. pokud budou podnikateli a tato smlouva se bude dotýkat jejich podnikatelské činnosti. Pokud bude jedna ze stran fyzickou osobou, řídí se jejich vztah smlouvou o dílo podle obč.z. Obch. z. nevylučuje, aby si jej smluvní strany zvolily za předpis právní úpravy a řídily se jím. V tom případě musí jít vždy o písemnou formu.

Plnění předmětu díla

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění zavázal. Tato ustanovení jsou míněna z obchodního hlediska. Jestliže ale zhotovitel zhotovuje dílo na pracovišti objednatele, víme již, že je nutné činnost objednatele i zhotovitele koordinovat, bude-li plnění předmětu díla prováděno zaměstnanci zhotovitele za účasti zaměstnanců objednatele. Začíná zde tedy, kromě předpisů o požární ochraně, působit i zákoník práce.


Výběr textu z publikace "Požární ochrana. Praxe ve firmě", Břetislav Kroupa, ASPI, Praha 2003

 
Břetislav Kroupa PREVENTA, Havlíčkova 1139, P.O.BOX 21, 293 02 Mladá Boleslav 2, tel./fax: 326 324 035, e-mail: info@preventamb.cz